Liberal vykortshälsning.

Även en hårt jobbande advokat behöver emellanåt koppla av från sina ansträngningar att upprätthålla ordning och rättvisa i landet. Som lön för hårt arbete i Amledalen begav jag mig således i helgen till Österlen för att där deltaga i en bouleturnering tillsammans med några goda vänner. Jag frapperades av den inte bara glada stämningen bland oss och våra kombatanter, den intellektuella nivån på samtalet nådde dessutom svindlande höjder. Bland boulespelarna fanns ett flertal hederliga människor som talade förnuftigt om alltifrån ordningsskolans urholkning till feminsternas skräckpropaganda. De vet vad hårt arbete innebär och de har också genomskådat Sossesveriges tafatthet.

I all blygsamhet förde jag min blog på tal. Trots att nu även mina politiska motståndare motvilligt tvingats
medge, att jag är en av Sveriges ledande opinionsbildare visade det sig, till min bestörtning, att ingen av de närvarande hade hört talas om denna "blog" eller, för den del, någon annan blog. Med detta inlägg vill jag vända min initiala bestörtning till att formulera ett konkret förslag. Koppla upp de äldre: låt moral och visdom svämma över blogosfären! De internetcaféer som finns idag har ungdomen tagit över och de har med sitt skrän och fräcka beteende skrämt bort flera äldre som annars hade haft så mycket att bidraga med. Jag har således för avsikt att nu ta kontakt med Svenskt Näringsliv i syfte att söka utröna, varför de s.k. internetoperatörerna försummat denna för vår liberala opinionsbildning viktiga målgrupp.

En liten vykortshälsning från Kurran med semesterhatten på.

Be om ursäkt, Johan Norberg!

Johan Norbergs mycket anmärkningsvärda påhopp Karl Rove i dagens Aftonbladet har väkt en oerhörd förstämning inom de liberala leden. Min ”blogkollega” Dick Erixon har redan hunnit pulvrisera Norbergs osakliga påhopp, så egentligen finns inte mycket mer att tillägga.

Mot Norbergs anklagelser om att Rove skulle vara principlös ställer Erixon mycket riktigt det faktum att Norberg själv saknar ”det maktpolitiska perspektivet” och är politiskt oerfaren. Jag vill här framhålla att det finns särskild anledning att i detta sammanhang fästa extra stor vikt vid vad Erixon har att säga, eftersom han – till skillnad från Norberg – har en mycket framgångsrik karriär som politiker att luta sig tillbaka på. 1998 bedrev Erixon en oerhört lyckad personvalskampanj för centerpartiet i riksdagsvalet i Stockholms valkrets. Denna kampanj gav ett remarkabelt gensvar, vilket kan utläsas av såväl centerpartiets valresultat som i statistiken över personkryssen för Erixon.

 

När det gäller politiska kampanjer är med andra ord Erixon närmast att betrakta som Roves svenske motsvarighet.

Precis som Erixon framhåller så är det de kristna väljarna i USA som är ivrigast att genomdriva det liberalismens allt annat överskuggande krav: sänkta skatter. Därför måste vi liberaler lyssna på vad dessa väljare i övrigt vill ha för reformer genomförda. Om dessa krav råkar handla om förbud mot stamcellsforskning och aborter, samt krafttag mot den utbredande homofilin, så är det naturligtvis också dessa reformer som Amerikas liberaler måste gå till val på. Var och en begriper att denna politiska strategi minst av allt kan kallas för principlös.

Mest anmärkningsvärt är naturligtvis Norbergs ifrågasättande om USA:s frihetliga krig mot terrorismen och hans insinuationer om att upprättandet av fånglägret i Guantánamo på något sätt skulle ha hjälpt terroristerna. Dessa anklagelser är naturligtvis så orimliga att både jag och Erixon håller oss för goda för att kommentera dem.

Som Erixon mycket riktigt påpekar så har alliansregeringen mycket at lära av Rove, just i detta att han förespråkar en politisk strategi som i första hand tillmötesgår republikanernas kärnväljare. På samma sätt måste alliansen om två år gå till val på frågor som i första hand attraherar viktiga opinionsbildare som Erixon och mig själv. Om så inte sker kanske vi rent av i pur besvikelse stänger ner våra ”blogar” och därmed lämnar fältet fritt för en socialistisk regering.

Jag vänder mig nu direkt till Norberg:


Johan,

Du måste lära Dig att tygla Ditt humör! Ditt liberala ursinne är positivt när det riktas mot socialistiska journalister, men man får inte bli så upprörd att man inte kan skilja mellan vänner och fiender. Därför måste också Du lyssna på mer erfarna män som Erixon och mig. För att Du ska lära Dig något av det här, så måste Du inse att Ditt trotsiga beteende kommer att få konsekvenser. Mot bakgrund av det inträffade kommer nu inga medlingsförhandlingar mellan Dig och grundlagsutredningen, vilka jag tidigare utlovat här på "blogen", att upptas. Du uppmanas istället att omgående be om ursäkt för Ditt pubertala utspel. För att denna ursäkt ska nå allmänheten är jag själv beredd att upplåta plats på min egen ”blog”.


Bästa hälsningar,

Kurt G. Rantzén

 

Andra bloggar om: , , ,

SD älskar S!

Från Emil Eriksson, aktiv i den blomstrande MUF-avdelningen i Malmö, fick jag en förfrågan om jag skulle vilja slå ett slag för MUF:s kampanj "SD älskar S". Då detta är en fråga som ligger mig mycket varmt om hjärtat, är det inte svårt att efterkomma Erikssons hermställan. Kampanjen finns även representerad på den amerikanska hemsidan Facebook.

Kampanjens huvudtes är att socialdemokraterna med sin havererade integrationspolitik skapat gynnsamma förutsättningar för Sverigedemokraternas framväxt. En nyligen presenterad rapport visar att utanförskapet under det socialdemoratiska regeringsinnehavet tllåtits växa otyglat. Jag kan därvid för egen del tillägga, att vi i moderata Vellinge inte har ett enda utanförskapsområde. Här har vi inget utanförskapsproblem av den enkla anledningen att vi inte släpper in utanförskapet i kommunen. Vellinge är således ett vederhäftigt bevis på att moderat politik effektivt förmår hålla utanförskapet borta – och jag skulle gärna se att kampanjen fortsättningsvis betonar denna viktiga aspekt starkare.

En annan tes som kampanjen tycks förfäkta är, att socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är ideologiskt besläktade och konkurrerar om samma väljare. Alla som kan dra sig till minnes Janne Josefssons valstugereportage från valrörelsen 2002 vet säkerligen att programmet bekräftade bilden av att socialdemokraterna utmärker sig bland de svenska partierna som en särdeles god jordmån för främlingsfientliga strömningar.

Visserligen försökte den politiserade statstelevisionen vända det till att det skulle finnas främlingsfientlighet även i de moderata leden. För att lyckas med detta konststycke tvingades man definiera även de mest intelligenta politiska lustigheter som uttryck för främlingsfientlighet. Således blev såväl Peter Kvists (m) skojiga raljerande kring "de som Pinochet inte hann med", Ulf Björkmans (m) dråpliga redogörelse för hur man skiljer apor från afrikaner, och Christer Ewes (m) lustiga betraktelser kring muslimska familjers förmågor samtliga klassade som "rasistiska" trots att de bara visar på det goda sinnet för humor i de moderata leden. Jag är säker på att min liberale kollega Johan Norberg -- som tidigare framhållit Silvio Berlusconis obestridbara kvaliteter på detta område -- skulle ha hållit med mig om att dessa spetsfundigheter är fullständigt harmlösa från politisk synpunkt.

En person som torde vara synnerligen väl positionerad att bära vittnesbörd om den avgrundsdjupa ideologiska klyfta som skiljer (m) från (sd) är Malmös egen Sten Andersson. Efter att under ett par årtioenden ha representerat moderaterna i Sveriges riksdag, bytte denne år 2001 helt plötsligt och drastiskt ståndpunkt i invandringsfrågan -- och lämnade moderaterna för Sverigedemokraterna. Anderssons plötsliga politiska metamorfos torde vara ett omisskännligt bevis för att de ideologiska beröringspunkterna mellan SD och moderaterna är obefintliga. Då jag själv redan tidigare varit en av de starkaste rösterna i kampanjen mot socialdemokraternas försök att sprida utanförskapet till hittills icke-kontaminerade stadsdelar i Malmö, är det med stor glädje och tillförsikt jag härmed uttrycker mitt helhjärtade stöd till kampanjen "SD älskar S".

Andra bloggar om: , , , .

Nu lämnar jag Almedalen!

Det är dags för mig att lämna Visby för den här gången, men först av allt ska jag summera den gångna veckan. Precis som jag förutskickade blev årets politikervecka på många sätt en triumf för oss liberaler, eftersom vi i återkommande debatter -- och inte minst på den här ”blogen” -- har visat den obetvingliga kraften i våra sakargument. Ett bevis för detta är naturligvis den "fan club" som under den gågna politikerveckan bildats till min ära.

 

Många oroliga läsare har upprörts över den behandling som jag under den gågna veckan har blivit utsatt för av konkurrerande medier. Man har jämfört med oppositionella journalisters situation i kommunistiska diktaturer och inte minst DN Kulturs skändliga behandling av Johan Norberg.

 

Emellertid har jag på mitt kommentarfält nu fått en offentlig ursäkt från redaktionen från den så kallade ”Almedalsbloggen”. Ni som läser min ”blog” vet att jag alltid har varit storsint i sådana sammanhang och ursäkten är därmed godtagen. Jag överser därmed den avundssjuka som måste ha spritt sig i den politiskt tvivelaktiga redaktionen för Almedalsbloggen, då de märkte att mina fördjupande analyser av det politiska skeendet vida överglänste deras egen tabloidjournalistik. I en försonande gest mot mina konkurrenter vill jag därför passa på att ge högsta betyg på en sjugradigbetygsskala till den utmärkte Per Gudmunssons skarpa analyser av den franska inrikespolitiken och till den väna Annie Johanssons lite mjukare och kvinnligare perspektiv på politikerveckan.


Andra bloggar om: , , , .

Unga moderater ger hopp!

Från mitt posto i skydd avhörde jag Hans Excellence statsminister Fredrik Reinfelds tal genom en så kallad ”webb-radiosändning”. Det var förvisso glädjande att notera att Reinfeldt tagit intryck av min första rapport från Almedalen, där jag efterlyste ett närmare samarbete mellan alliansregeringen och Munkhammar Advisory. Reinfeldt använde sig i sitt tal av såväl lexikala definitioner av ordet ”folkpensionär” och uppmanade åldringarna att i högre utsträckning arbeta. I just denna fråga har jag själv såväl som Johnny Munkhammar sedan tidigare gjort spännande utspel. Detta till trots, så var statministerns tal en besvikelse eftersom Reinfeldt samtidigt höll sig kvar i den förlegade socialdemokratiska uppfattningen om att pensionssystemet ska vara utformat utifrån fördelningspolitiska målsättningar. Tanklöst ställde han redan nu ut dyra löften om nya bidrag till de tygghetsnarkomaner till pensionärer som inte tidigare haft ambitionen att göra rätt för sin pension. Moderatledaren borde naturligtvis titta på andra internationella alternativ på pensionssystem och även här skulle han ha mycket att lära av de förslag som lanserats av mig själv och Munkhammar.

 

Den bittra eftersmaken av talet till trots, så är det mycket glädjande att se att det inom de yngre leden av moderater finns gott om ungdomar som vågar tänka i nytt. På den amerikanska hemsidan Facebook har en särskild grupp – kategoriserad som en ”fan club” – startats till min ära. Jag har tidigare här på ”blogen” skrivit om hur jag i Timbro-kretsar kommit att liknas vid Ayn Rands romanhjälte John Galt; ofta genom att man parafraserar bokens nyckelmening: ”Vem är John Galt?”. Därmed var det närmast givet att min fan club skulle namnges som ”Vem är Kurt G. Rantzen?” av dessa mycket belästa ungdomar. Jämförelsen mellan mig och romanhjälten Galt bottnar i att vi båda så ärorikt arbetat för en strejk bland oss inom den samhälleliga intelligensian; en strejk som skulle få världen att skälva.

 

Jag har tidigare haft olyckan att konfronteras med betydligt mer vanartade och lågutbildade ungdomar som på hemsidan Allt om TV bedrev direkta trakasserier mot mig och min familj. Därför är det glädjande att se att den politiska fostran som jag bedriver på min ”blog” har fått ett sådant gensvar bland landets välartade ungdomar.

 

(Ett litet kärleksfullt rapp på fingrarna vill jag emellertid utdela till de nämnda ungmoderaterna. I programförklaringen till sin klubb skriver de ut ordet ”diskutera” med dubbla ”s”. Eftersom det korta ”i-ljudet” i första stavelsen åtföljs av två konsonanter är detta en felaktig stavning. Jag tar för givet att denna lilla fadäs är ett resultat av att ungdomarna har fått sin skolundervisning i socialdemokraternas flumskola och kanske rent av vuxit upp i hem där det inte funnits tydliga auktoriteter eller faders- och modersgestalter att förhålla sig till.)

 

Andra bloggar om: , , , , ,

Viktigt meddelande till mina läsare

Det har idag rapporterats om att en grupp unga socialdemokrater planerar en flygplanskupp mot statsminister Fredrik Reinfeldt. Inte sedan den 11 september 2001 har vi varit med om något mer obehagligt när det gäller att använda flygplan i terrorsyfte. Jag har tidigare här på ”blogen” rapporterat om de olika former av sabotage och den förföljelse som jag utsatts för under veckan. En sammanvägd bedömning av denna hotbild gör att jag bestämt mig för att inte besöka Almedalen idag under statsministerns tal. För att inte de antidemokratiska krafterna ska tillåtas att segra kommer jag att följa talet på den närliggande restaurang Vinäger, genom ekots ”webb-radioutsändning”. På så sätt kommer mina läsare trots det inträfade att få ta del av mina analyser av vad vår statminister har att säga.


Andra bloggar om: , , ,

En inblick i den liberala tankeverkstaden

Väldigt många av oss som deltar i politikerveckan är så kallade konsulter på företag som arbetar med Public Relations (PR). Det är glädjande, om än ej förvånande, att se att så många av dessa konsulter också goda och pålitliga liberaler. I PR-företaget Hill and Knowltons journalistiskt mycket genomarbetade tidning Almedalstidningen berättar bolagets främste konsult (tillika VD för Munkhammar Advisory) bakgrunden till varför han blivit en så framgångsrik kommunikationsstrateg och ”policymaker”:


”Objektiva analyser och fakta är de bästa metoderna.”

Den som följer min ”blog” vet att jag aldrig varit sen med att ge Munkhammar rättmätiga hyllningar för hans breda politiska insikter i allt från modern sjukvårdspolitik , italiensk inrikespolitik och det chilenska pensionssystemet . Hur kan det då komma sig att liberaler som Munkhammar och jag själv är så mycket bättre än andra på att utforma framgångsrika politiska förslag och sedan kommunicera dem på rätt sätt? Svaret är att jag och Munkhammar är experter på denna nya form av ”policy making”, ”agendasättande" och kommunikationsstrategi. Jag ska därför ge mina blogläsare en exklusiv inblick i den liberala tankeverkstaden och förklara grunderna i vårt framgångsrika sätt att arbeta:


För det första utgår vi alltid från ett problem.
Det kan handla om prisökningar, arbetslöshet eller sådant som rör den egna välfärden. För det andra arbetar vi fram en analys av hur dessa problem ska kunna förstås. Vi vänder på alla stenar och tänker alltid i nya banor. Sedan tar vi vår utgångspunkt i två meningar som den berömde filosofen Robert Nozick skrev för drygt trettio år sedan:


”Två betydelsefulla resultat är att staten inte får använda sin tvångsapparat för att förmå vissa medborgare att hjälpa andra, eller för att förbjuda medborgarna att utföra vissa handlingar, för sitt
eget bästa eller sitt eget skydd.”


När vi kommit fram till denna objektiva analys, börjar vi, för det tredje, att på ett mycket kreativt sätt utforma nya politiska verktyg för politisk förändring (t.ex. att slopa skatter eller avreglera marknader). Just mångfalden av politiska lösningar gör att Munkammar och jag själv alltid framstår som så modigt oförutsägbara och nytänkande. Därefter utarbetar vi en lång räcka av fakta och argument som bevisar riktigheten i vår analys, och konsulterar då de mest aktade uppslagsverken. Allra sist vinnlägger vi oss om att presentera alla dessa fakta och objektiva analyser med en klar och enkel svensk meningsbyggnad (även i de fall som vi skriver på engelska).


Andra bloggar om: , , .

Liberala ”blogare” i centrum

Under tisdagen hamnade Mona Sahlins flamsiga tal och vettlösa attack mot oss husägare helt i skuggan av oss liberala ”blogare”. Först ut i hyllningskören var ingen mindre än Karl Rove som i sitt utspel påtalade oss liberala ”blogares” centrala strategiska betydelse. Sedan var det moderaternas Per Schlingmann tur att sälla sig till hyllningskören. Politikerveckan har helt uppenbart blivit det slutgiltiga beviset för att det upplysningsarbete som Johan Norberg, Johnny Munkhammar, Dick Erixon och jag själv så enträget bedrivit genom åren, också har placerat oss i en strategiskt unik nyckelposition.


Kvällens s.k. Tvekamp mellan Timbros genom tiderna bäste författare Dick Erixon och journalisten Leo Lagercrantz blev dagens verkliga huvudnummer. Erixon gjorde naturligtvis slarvsylta av den uppstudsige journalisten. Erixon argumentation blev till ett inspirerande försvarstal seriösa och sakliga ”blogandet”, och var på sätt ett storstilat försvarstal mot de hatattacker och plumpa personangrepp som delar av redaktionen för Almedalsbloggen utsatt mig för under veckan. Det är bara för mig och buga och tacka Erixon för ett fint eldunderstöd.


Andra bloggar om:
, , , , , , , .

Sabotage i Almedalen

Min "blog" tycks under de senaste dygnen, precis som tidigare Johan Norbergs, ha utsatts för en attack som fått till följd att mina "blog-poster" publiceras med lång eftersläpning. Jag kan inte utesluta att det är några av mina politiska motståndare -- eller kanske några av mina konkurrenter om uppmärksamheten -- som använt dessa olagliga metoder för att sätta stopp för min publicistiska verksamhet.

Det är onekligen ett märkligt sammanträffande, att tekniken krånglar just under politikerveckan -- och det ligger därför nära till hands att misstänka, att det är min tidigare yttrade kritik mot den s. k. Almedalsblogen som fått någon av de berörda att gå in och manipulera mitt redigeringsverktyg. Vi var många som trodde att botten var nådd när min folkpartistiske kollega Gunnar Andrén fick sin privata korrespondens stulen och publicerad i kvällspressen. Men dessa oegentligheter var uppenbarligen endast upptakten till ett mer omfattande sabotage mot den frihetliga opinionsbildningen i Sverige.

Under rådande omständigheter kan jag inte känna mig säker här i Visby, och jag överväger därför att avbryta min medverkan i politikerveckan tidigare än planerat. Det skall bli intressant att höra, vad arrangören kan tänkas ha att säga om det inträffade.

Andra bloggar om: , , , .

Undermålig undersökning

I min rapportering härifrån Almedalen har jag tidigare ondgjort mig över ytligheten å den s k Almedalsbloggen. Tagandes i beaktande nämnda blogs redaktionella sammansättning förvånar denna intellektuella grundstötning föga, ety kombinationen av vänsterelement och inkvoterade damer borgar för att Almedalsbloggen växlar mellan pest och kolera: socialistisk propaganda och pratigt skvaller. (Den eljest så omdömesgille blogkollegan Per Gudmundson tycks härvidlag ha gett sig ut på djupt vatten.)

Nu har jag fått ytterligare vatten på min kvarn. I samarbete med veckotidningen Fokus (vars tidigare rangordningar av makthavare undertecknad tidigare kritiserat) presenterar Almedalsblogen i dag en kartläggning av oss som styr Almedalen.

Undersökningen är emellertid av undermålig kvalitet. Almedalsblogen placerar sina egna – som den ökänt socialistiske journalisten Jonas Morian – i centrum av Almedalsveckans maktnät och vänsterrabulister som Stig-Björn Ljunggren tillmäts en större betydelse än undertecknad. Påståendet faller på sin egen orimlighet.

Andra bloggar om: , , , ,

Värderingsskifte och salladsbarer.

Gårdagens tal av Maud Olofsson gjorde, trots en del onödigt sladder om miljöbilar, ett bestående intryck. Olofsson gav svenska folkets längtan efter ett entreprenöriellt värderingsskifte ett poetiskt uttryck när hon -- dagen till ära klädd i partiemblemets fäger -- diktade:

Det är det jag kallar värderingsskiftet. Ett skifte
från överhet till närhet
från hjälplöshet till hjälpsamhet
från "inte-mitt-fel" till "jag har en uppgift."
från ängslan till frimod
från "någon borde" till "jag kan."


Maud Olofssons eleganta poesi lär emellertid inte räcka för att övertyga alla om behovet av ett värderingsskifte. Jag har, efter en omfattande analys av det underlagsmaterial som finns tillgängligt angående politiska stämningar och tendenser i Sverige, kommit fram till, att ett borgerligt återval år 2010 kräver långt mer radikala grepp än Olofssons välljudande strofer.

Jag har därför ett konkret förslag, som torde få även de mer styvnackade motståndarna till liberalism och frihet att ta sitt förnuft till fånga. Centerriksdagsmannen Fredrick Federley har som bekant under det förgångna året startat en salladsbar, vilken var avsedd att fungera som en frihetens fyrbåk mot fackföreningsrörelsens och socialdemokratins förtryck. Detta framgångsrika koncept borde nu i marknadsföringssyfte utvecklas ytterligare. Således föreslår jag att centerledningen ger Federley i uppdrag att förvärva en ny salladsbar -- som sedan, när de fackliga trakasserierna sätter fart -- demonstrativt flyttas till Singapore.

Därmed skulle Federley och Centern få chansen att återta initiativet i denna så viktiga fråga -- samtidigt som de mer styvnackade motståndarna till företagsamhet och frihet får det liberala budskapet förmedlat på ett språk som de av allt att döma förstår.

Andra bloggar om:
, , , .


Kändisspaning: Munkhammar.

Vid femtiden i går eftermiddag skymtade undertecknad vid Hamnplan ingen annan än Visbys store son Johnny Munkhammar. Munkhammar föreföll som vanligt vara mycket upptagen; således erbjöd sig inget tillfälle att tacka honom för de personliga reflexioner han allt som oftast låter oss följa via sin "blog".

Nu senast fick vi ta del av Munkhammars
medvetandeström från en joggingrunda i den gamla hemstaden; och det var den egna biografin som var föremål för den store tänkarens uppmärksamhet. Munkhammar skildrade därvid med målande språk de mycket enkla förhållanden, ur vilka han härstammar, samt hur han genom hårt arbete som tidningsbud lyckats arbeta sig upp ur misären och göra sin kometkarriär som ideolog, författare och företagsledare.

Personliga betraktelser av detta slag är oerhört värdefulla i kampen för vår liberala sak. Det gäller att visa på människans förmåga att för egen maskin, utan statliga kryckor och ledband, slå sig fri från olyckliga omständigheter. Vi skall vidare vara tacksamma för att just Munkhammar lyckades i sin strävsamhet, ty annars hade vi sannolikt gått miste om dennes både elegant och kärnfullt formulerade rättviseprincip: "den som gör mest får mest".

Det torde inte råda några tvivel om, att de som gör mest för liberalismen är undertecknad och Munkhammar själv. Således är det något av en skandal att notera, att Munkhammar enligt internettjänsten Ratsits senaste tillgängliga uppgift taxerar en inkomst som ligger en bit under vad en genomsnittlig advokat i privat tjänst kvitterar ut.

Låt oss därför hoppas att Munkhammar med det nya företaget Munkhammar Advisory kan verka för ökad rättvisa, inte bara för samhället i stort, utan även för sin egen, privata räkning.


Andra bloggar om: , , , .

Centerfadäs om klimathysterin

Förmiddagen tillbringades i Spegelsalen på Wisby hotell, där Centerpartiet rivstartade sin dag med ett spännande miljöseminarium. Ämnet för dagen var klimatalarmismen och tack vare de prominenta gästerna -- Alexander Karsner från det amerikanska energidepartementet samt USA:s ambassadör i Stockholm, Michael Wood -- fanns det goda förutsättningar att bringa klarhet i alla de myter som klimatalarmisterna sprider; och som min klimatologiskt mycket bildade kollega Henrik Alexandersson mycket förebildligt kunnat göra upp räkningen med på sin "blog".

Ett sådant upplysningsarbete fordrar emellertid att vi är hövliga mot våra gäster och villiga att ta intryck av deras insikter i denna mycket komplicerade fråga. Tankesmedjan Fores VD Martin Ådahl försökte emellertid på ett mycket plumpt vis insinuera att det ligger något i klimathysterikernas kritik mot George W. Bush och hans mycket framsynta miljöpolitik.

Denna fadäs från Ådahls sida kan ha dystra konsekvenser för hans eget värv som VD för tankesmejan Fores. Jag har sett politikerveckan i Almedalen som ett tillfälle för Ådahl att slutgiltigt vinna Dick Erixon till tankesmedjan. Med dessa plumpa påhopp på våra amerikanska vänner och eftergifter åt klimathysterikerna, kommer det naturligtvis bli svårt att övertyga Erixon att ta på sig uppgiften som forskningschef på Fores.

Andra bloggar om: , , , , , , , , .

Rapport från Almedalen: Kändisspaning.

En av de stora fördelarna med politikerveckan är, att den erbjuder möjligheter för alla oss som är tongivande i den svenska debatten att mötas och diskutera politik under avslappnade former. Därför har politikerveckan också mycket följdriktigt utvecklats till en magnet för alla politikens uppkomlingar, vilka lever i villfarelsen att de bara genom att dyka upp i Almedalen skall kunna sola sig i glansen av oss opinionsbildare.

Således har det på senare år funnits en tendens för skvaller och ytliga betraktelser från nattlivet att ta överhanden över den långt viktigare rapporteringen kring den politiska substansen. Den s.k.
Almedalsbloggen är ett gott exempel på denna beklagliga utveckling.

Dock tycks de mest inbitna skvallertanterna -- kanske just på grund av deras mycket ytliga kopplingar med Sveriges politiska etablissemang -- ha missat en av Almedalens allra mest prominenta besökare. Således siktades självaste Gunnar Andrén utanför Donners plats kl. 11.15 och fem minuter senare bland besökarna på Almedalsbiblioteket. Han hade svart papably och var vid gott humör.

Därmed torde det vara bäddat för att politikerveckan kommer att bli just den liberala uppryckning som jag i min inledande s.k. "blog-post" så riktigt förutsett.

Andra bloggar om: , , ,

Rapport från Almedalen: Bakläxa till skolministern!

Det tråkiga vädret till trots så blev det en fin start på årets polikervecka. Folkpartiledaren Jan Björklund är alltid välartikulerad och trevlig att lyssna till. En hyllning till den svenska atomkraften, tydliga budskap om vikten av att ställa krav och en utlovad skattesänkning på slutet, var vad Björlund hade att bjuda på.


Detta till trots blev ändå Björklunds tal lite av en besvikelse. Skolministern hade nämligen själv glömt att göra läxan från förra årets politikervecka. Tidigare under dagen hade nämligen tankesmedjan Munkhammar Advisorys presenterat en vetenskaplig studie över 2007 års partiledartal, vilket jag berättat om här på "blogen". Genom en mycket kvalificerad etymologisk studie hade två välmeriterade språkforskare konstaterat att det socialdemokratiska nyspråket helt kommit att dominera det politiska språket. I kvällens anförande talde Jan Björklund om att den förestående bolagskatten skulle möjliggöra framtida välfärdsreformer. Om skolministern hade varit bättre underrättad om den språkvetenskapliga forskningens senaste rön hade han där kunnat läsa om hur ordet ”reform” enligt det ansedda uppslagsverket Wikipdia betyder:

 

”omdaning, ombildning, omgestaltning, förbättring, förändring till ett nytt och bättre tillstånd på samhällsinstitutionernas, lagstiftningens eller sedernas område”.


Den lexikala betydelsen utesluter alltså inte den självklara liberala ståndpunkten att en skattesänkning i sig själv är ett ”bättre tillstånd”. Mot bakgrund av Jan Björklunds fadäs i sitt tal så vore det på sin plats att Munkhammar Advisorys och deras språkforskare får i uppdrag att granska samtliga av de borgerliga partiledarnas tal under den kommande veckan. Munkhammar Advisorys skulle kunna sätta in sina största resurser i detta arbete och granska talen i förväg och stämma av användningen av vissa nyckelbegrepp med hur de definieras i Wikipedia.


Andra bloggar om:
,

Liberalismens lingvistiska front.

Det är en stor glädje att notera, att några lovande unga liberaler -- under den nystartade tankesmedjan Munkhammar Advisorys överinseende -- äntligen tagit sig för att dokumentera hur socialdemokratin sedan du-reformen år 1967 systematiskt våldfört sig på vårt fina språk. I en nyskriven rapport pekar man -- med hjälp av referenser till det förnämliga uppslagsverket Wikipedia -- på hur politiskt färgade journalister använder ord som "reformer", "samhället" och "välfärd" på ett sätt som vore främmande för varje klassiskt skolad liberal. Vad rapporten dessutom visar är att socialdemokraternas nyspråk varit så framgångsrikt, att även liberala företrädare börjat tro att konfiskering av medborgarnas pengar kan beskrivas med eufemismer som "satsningar" eller "reformer".

Frågan om språkets förvanskning är central för oss liberaler, då den tangerar den för oss så viktiga frågan om minoritetsskydd. Om majoriteten tillåts bestämma innebörden av ett begrepp, leder det naturligtvis oundvikligen till förtryck av den minoritet som har en annan uppfattning. Därför har vi liberaler en naturlig rätt att kräva att våra definitioner av begreppen -- även om de bara omfattas av en liten, upplyst minoritet -- tillerkänns samma giltighet som de socialistiska varianterna.

Jag skulle personligen vilja bidra med ett eget exempel på den systematiska förvanskningen av ordens innebörd. Enligt samma vederhäftiga uppslagsverk som används i rapporten är definitionen på en skandal "någonting förargelseväckande, anstötlighet". I gängse språkbruk är det emellertid vanligt att beteckna exempelvis vanvård av fattigpensionärer som 'skandal' -- trots att individerna ifråga får en långt bättre vård än de kunnat köpa på en fri marknad. Omvänt händer det aldrig att den groteska s.k. "värnskatten" betecknas som en skandal, trots att den på ett skandalöst sätt kränker äganderätten för Sveriges allra mest högproduktiva skikt.

På denna punkt har vi liberaler uppenbarligen ett omfattande folkbildningsarbete framför oss. I ett första steg vore det önskvärt om Timbro kunde ge ut en etymologisk ordbok, vilken kan användas så att vi liberaler kan försäkra oss om, att aldrig avvika från ords ursprungliga -- och därmed riktiga -- betydelser.

Andra bloggar om: , , , , , .

Därför åker jag till Almedalen.

Jag har på goda grunder alltid hyst en stark skepsis gentemot den årliga politikerveckan i Visby. Detta arrangemang har en mörk historia som går tillbaka till 1968, då den dåvarande utbildningsministern Olof Palme försökte blidka dåtidens revolutionsromantiska strömningar med en eldande apell i Almedalen. Denna mörka historia har gjort att jag konsekvent bojkottat politikerveckan varje år. När jag med denna "blogpost" meddelar arrangörerna att jag avbryter denna bojkott så gör jag det av den anledningen att jag hyser goda förhoppningar att årets Almedalsvecka ska bli en triumf för den svenska liberalismen.

Årets huvudattraktion står naturligtvis den högt ansedda tankesmedjan Timbro för. I år har man bjudit in Karl Rove, som numera är politisk kommentator på kvalitetskanalen Fox News Channel och tidigare varit stabschef för George W. Bush. Roves besök är synnerligen välkommet, då till och med statminister Reinfeldt uttalat sitt
stöd för demokraterna i det kommande presidentvalet. Jag hoppas att jag i Almedalen tillsammans med Rove kan förmå de svenska liberalerna att inse att vi i årets måste ge John McCain det förbehållslösa stöd som blogkollega Dick Erixon alltid så välformulerat ger uttryck för.

En annan anledning till att jag bestämt mig för att delta på årets Almedalsvecka är att jag har ett ansvar gentemot mina trogna läsare att rapportera och bistå med analyser av det som händer under politikerveckan. I motsats till den traditionella och väl ytliga blograpporteringen, så kommer jag precis som vanligt att erbjuda mina läsare mer sakliga och fördjupande analyser.

Andra bloggar om: , , , ,

A message to my international read-circuit.

Då mitt gedigna arbete med ett ta fram en tio-i-topplista har rönt en enorm uppmärksamhet i Sverige såväl som utomlands finns det ett behov av att resultatet av detta arbete presenteras för en internationell publik. En trevlig bieffekt av mitt gedigna arbete har varit att yngre liberala tidningsmän – som har ödmjukheten att erkänna att de saknar min gedigna beläsenhet – kommit att inspireras att göra egna inofficiella listor. Jag kan inte tänka mig en trevligare sysselsättning så här när man sitter med familjen i segelbåten eller sommarhuset! Men även om jag är en sann ivrare av konkurrens på alla områden, så tror jag inte att det finns några utsikter att någon av alla dessa nya listförslag kommer att kunna ifrågasätta de objektiva och sakliga bedömningar som jag vinnlagt mig om att göra vid sammanställningen av min ranking.

Ladies and foreign readers!

You are certainly many who wondered, what happened here on the 'blog' in recent weeks. What are all these references to the Liberal classics? Since I, like my liberal colleagues, am very concerned that my political reflection reaches out to an international audience, I would like with this simple ‘blog-post’ explain what took place here on the 'blog'. The point is this: in preparation for the internationally renowned think tank Timbros 30th anniversary event is to me to summarize Timbros highly appreciated publishing in the form of a Top Ten-list of the best titles of all time.

To prepare this rankinglist was an intricate work. Then since Timbro managed to recruit both leading Swedish intellectuals such as Ian Wachmeister and Rolf Englund as well as international profiles Yvan Blot and Harry Winter, it required a very sophisticated and on objective criteria based method to bring about a factual and objective ranking of the works. This, however, showed very clearly that one of the titles in the starting field is in a class of their own.

Therefore, it is an honour for me to congratulate Dick Erixon, who with his famous epic Svahgetens Moral took the first place. It is gratifying to have such a skilled winner because it is obvious to anyone who knows Swedish conditions that Sweden needs dick. Sweden needs dick to overcome the depressing impotence which decades of socialism have left behind. Therefore we must, with our Dick, penetrate the Swedish debate and ensure that our Dick achieves maximum satisfaction for our sponsors in the private sector.

Other blogs about: , , , , , .

Timbros bästa. Segraren!

Så har det äntligen blivit dags att kora en vinnare i den spännande tävlingen om den bästa timbroboken genom tiderna. Med tanke på det oerhört jämna startfältet var det inte lätt att urskilja en klar favorit. Ganska snart blev det emellertid uppenbart, att en av kandidaterna i alla lägen lyckats vara snäppet liberalare än sina ambitiösa konkurrenter -- och därigienom skaffat sig ett ointagligt försprång i kampen om juryns gunst.

Således kan jag nu gratulera den duktige vinnaren till den enastående prestationen! Framför allt skulle jag emellertid vilja gratulera oss svenskar till att ha en så framstående tänkare mitt ibland oss! Likaså förtjänar
Timbro en varm gratulation till att man lyckats knyta denna exceptionella författarbegåvning till sig -- samt den nystartade tankesmedjan Fores för att Erixon överhuvud taget överväger att ta på sig rollen som forskningschef. Därför har Erixon nu -- liksom sedan tidigare jag själv -- också fått sin rättmätiga plats bland Sveriges främsta makthavare; bättre sent än aldrig!

Med tanke på den popularitet tävlingen åtnjutit -- såväl här hemma i Sverige som utanför rikets gränser -- vill jag härmed anbefalla att Timbro att nu ge ut samtliga titlar i nyutgåva. Vissa titlar betingar redan ohemula priser på antikvariaten. Det ryktas dessutom att det finns en blomstrande svart marknad för Wachtmeisters och Englunds alster -- där dåliga fotostatkopior under tvivelaktiga omständigheter byter ägare.

Timbro måste således överväga hur man skall kunna möta den ökade efterfrågan som tävlingen gett upphov till. En attraktiv lösning på problemet vore att presentera serien som "Timbros familjebibliotek" i halvfranska band. Alternativt skulle man -- likt B. Wahlströms ungdomsbibliotek -- kunna förse banden med röda och gröna ryggar, beroende på om läsningen framför allt lämpar sig för karlar eller fruntimmer. Nåväl, här följer i alla fall motiveringen till utnämningen:

1. Dick Erixon. Svaghetens moral (1999). Ett storartat polemiskt aktstycke som avslöjar den tillväxtfientliga empati som ligger till grund för den socialistiska välfärdsstaten. Svaga grupper i samhället använder den egna svagheten i utpressningssyfte för att få tillgång till social service. Erixon formulerar en ny moralfilosofi som ger äganderätten primat i socialpolitiken: de sjuka, arbetslösa eller på annat sätt efterblivna måste lära sig att inte ställa krav på förmåner, utan istället se möjligheter i det lilla. Vi som genom vår strävsamhet lyckas bygga upp en förmögenhet och ett social anseende har i sin tur rätt att ställa krav på de mindre bemedlade människorna ska sträva efter att lösa sina problem på egen hand. Erixons eleganta prosa utmynnar på så sätt i ett krav på radikalt sänkta skatter och boken presenterades som ett särskilt lyckat försök att öppna upp den i Sverige så låsta debatten om barnarbete.

Nedan föreligger den fullständiga listan, nu med s.k. "hyperlincs" till de "blog-poster" där de olika verken presenteras.

Trevlig läsning!

1. Dick Erixon. Svaghetens moral (1999).
2. Charlie Nordblom Industrispionage (1984).
3. Yvan Blot (red) Socialism och fascism -- samma familj (1985).
4. Ian Wachtmeister. Ankdammen (1988).
5. Johan Norberg. Till världskapitalismens försvar (2001).
6. Rolf Englund. Samtal om löntagarfonder (1982).
7. Harry Winter. Operation Garbo (1990)
8. Cecilia Brinck. Vägen från träldom (2004)
9. Birgitta Kurtén-Lindberg. Tokfeminismen (2001).
10. Tove Livfendahl. Gösta Bohman – hjälten och myten (2000).

Andra bloggar om: , , , , , .

Låt hundra blommor blomma!

Även om det är viktigt att nu låta regeringen och FRA i lugn och ro få implementera den nya lagen, känner jag att några iakttagelser från helgens oroligheter förtjänar att analyseras och diskuteras närmare. Därför gör jag detta korta inpass i ämnet, innan vinnaren i den spännande Timbro-tävlingen äntligen koras.

Vi har under lördagen sett hur FRA-lagen fått de mest ljusskygga individer att ge sig ut i offentligheten och öppet bedriva kampanj emot lagen. Detta är individer som av olika anledningar är rädda för att fastna i de elektroniska nät som FRA nu med hjälp av den nya lagen kan lägga ut. Tack vare den nya lagen har sålunda de individer, som den utvidgade signalspaningen är tänkt att fånga in, alldeles självmant bekänt färg som från demokratisk synpunkt opålitliga individer.

Jag menar att detta anmärkningsvärda beteende har viktiga konsekvenser för signalspaningen. Eftersom övervakningskameror numera finns utplacerade lite varstans i riket, kan vi utgå från att de subversiva elementen under sina demonstationer fångats upp på film. Därmed torde det vara mycket mer kostnadseffektivt att medelst analys av de aktuella övervakningskamerorna få tag på de misstänkta individerna -- än att med hjälp av FRA:s utvidgade befogenheter bedriva intensiv signalspaning.

Mot bakgrund av det inträffade menar jag således att regeringen bör låta sig inspireras av trafikpolisens arbete mot fartsyndare, vilket allt som oftast bedrivs med hjälp av attrapper föreställande fartkameror eller rentav polisbilar. På samma vis skulle regeringen med jämna mellanrum kunna diskutera skärpningar av FRA-lagen -- vilka inte är avsedda att implementeras -- i syfte att få de individer, vilka lagen skall skydda oss emot, att komma ut på gatorna och ge sig tillkänna. Detta är en tankegång, som har djupa rötter i den liberala idétraditionen: min brittiske föregångare Jeremy Bentham föreslog redan på 1700-talet ett modernt fängelse som bygger på principen att fången inte vet när han är övervakad av sin fångvaktare. På samma sätt som fångarna i Benthams fängelse inte skulle veta när de var övervakade, ska inte heller de socialistiska bråkmakarna veta om regeringen verkligen menar allvar med lagändingarna eller inte.

Denna kostnadseffektiva signalspaning skulle naturligtvis förutsätta utökade resurer till Säkerhetspolisen för att medelst s.k. Automatisk Databehandling (ADB) analysera bevismaterial från publika övervakningskameror. Jag vet att vissa liberala kolleger grymtar över detta: de menar att Sveriges polisväsende traditionellt varit ett socialdemokratiskt fäste som inte kan betros med uppgifter av denna dignitet. Till dessa kritiker har jag två invändningar. För det första visar historien med åsiktsregistreringen och IB -- vilken som bekant var knuten till försvaret -- att socialdemokraterna aldrig lyckades få full kontroll över Säkerhetspolisen. För det andra är detta ett av få områden där Socialdemokraterna i det förgångna klart och tydligt visat att man delar vår oro för rikets säkerhet.

Om regeringen följde denna strategi mot vår demokratis fiender, skulle våra trupper i främmande länder äntligen kunna känna sig trygga.

Andra bloggar om: , , , , , .