Årets politiska blogg: omröstningen inställd och anmäld

Jag har tidigare förklarat mina tvivel kring Bloggen Bents omröstning Årets politiska blogg. Trots mina dubier över denna omröstnings objektivitet -- detta sedan man liksom i valet i Zimbabwe valt att förlita sig på socialistiska valövervakare -- lät jag mig nomineras till tävlingen. Under de senaste dagarna har jag fått emotta ett stort antal s.k. e-postmeddelanden från min breda läsekrets. Brevskivarna har varit upprörda och bestörta över att tävlingsarrangörerna inte tillåtit min blogg att delta i omröstningen, samt att man för sina läsare undanhöll information om bevekelsegrunderna för denna oförrätt. Det är mot bakgrund av detta som jag idag bestämt mig att vidta vissa nödvändiga åtgärder mot tävlingsarrangörerna:

För det första förklarar jag härmed omröstningen för ”årets politiska blogg” avslutad. Detta sker i avvaktan på att den nu inledda juridiska processen ska få ha sin gång och att den svararande parten skall beredas tid att genmäla på de anklagelser som läggs dem till last.

 

För det andra har jag idag inställt en skrivelse till Diskrimineringsombudsmannen där myndigheten anmodas att driva mitt fall i domstol. Diskrimineringsombudsmannen har underrättats om han för eget vidkommande inte behöver företa några egna juridiska efterforskningar, utan att jag för egen del kommer att bistå honom med all min sakkunskap och expertis. Enligt lagen om förbud mot diskriminering (lag 2003:307) anges rekvisiten för diskriminerande trakasserier såsom ”ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder”. Det torde vara självklart för alla och en var att diskvalificeringen av min blogg i tävlingen grundar sig i min trosuppfattning. Liksom mina bloggkollegor Johan Norberg, Johnny Munkhammar, Dick Erixon och Mattias Svensson bekänner jag mig reservationslöst till liberalismens förkunnelse om frihet, konkurrens och demokrati. Vår trosuppfattning finns uttryckt i den kanoniserade litteratur som utgörs av Milton Friedmans, Ayn Rands och F.A. Hayeks skrifter. Vår bekännelse innebär en omhuldande om sanningen att kapitalismens alla uttrycksformer måste bejakas och att fienden till samma kapitalism alltid måste bekämpas. Då dessa sanningar är objektiva och direkt härledda ur logikens lagar, kan de heller inte ifrågasättas. Det är för denna trosuppfattning som jag nu har straffats.

Bloggen Bent anmodas härmed att på sin blogg svara på mina och diskrimineringsombudsmannens anklagelser samt att därstädes även publicera en ursäkt till undertecknad. Det skadestånd som förväntas tilldelas mig kommer att doneras till Stiftelsen Fritt Näringsliv.


Andra bloggar om: , , , , ,, ,.

Dags att rensa upp i kloaken

Det har återigen blivit dags för tävlingen Årets politiska blogg och med denna bloggpost tillkännager jag nu min kandidatur. Det skall sägas att denna tävling sedan starten har ett mycket tveksamt rykte, då man från början gav priset till en socialistisk propagandist långt ut i den allmänpolitiska debattens periferi och det följande året gav man bort priset till en bloggande sköka som i strid mot vedertagen debattetik skriver under pseudonym.


Också i år finns det anledning att känna oro över tävlingens objektivitet. Liksom i Mugabes Zimbabwe förlitar sig arrangören på socialistiska valövervakare. Det finns anledning att redan nu varna för att den handgågne socialdemokraten Erik Laakso, som utsetts till valövervakare, kommer att spela en liknande roll som Lovemore Sekeramavi gjorde vid årets presidentval.


I årets tävlingsregler har arrangörerna valt att formulera sig på ett sådant sätt att vi liberaler utesluts från tävlingarna. Med kriterier om att de tävlande inte får vara professionella politiker utesluts t.ex. den duktige och populäre riksdagsledamoten Fredrik Federley. När inte heller män som ”har ett redaktionellt jobb på någon större tidning” tillåts kandidera, så utesluts även Svenska dagbladets och kvalitetstidningen Neos pålitliga opinionsbildare Per Gudmundson och Mattias Svensson från tävlingen. Ännu lömskare är villkoret att de tävlande inte får vara ”kända på ett sådant sätt att tävlingen kan förvridas av kändisskapet snarare än av en värdering av blogginnehållet”. På så sätt har arrangören vinnlagt sig om att den store författaren Johan Norberg, den inom världspolitiken så inflytelserike rådgivaren Johnny Munkhammar och den svenska medborgarrättsrörelsens ordförande Dick Erixon heller inte tillåts göra sina rättmätiga anspråk på titeln som Sveriges bästa politiska bloggare.

Den sista regeln ställer – vilket man kan förmoda varit tävlingsarrangörerna avsikt – även till problem för undertecknads kandidatur. Visserligen har det förekommit spekulationer om att jag kan komma att bekläda en viktig ministerpost i händelse av en borgerlig valseger år 2010, men min egen berömmelse som liberal opinionsbildare är ändå först och främst knuten till min populära blogg. Således måste det sista vilkoret tolkas på ett sådant sätt att jag ges möjlighet att delta i tävlingen. Som advokat är jag mycket tränad att tolka den här typen av lömskt formulerade paragrafer och i det fall att valövervakarna för omröstningen gör en motstridande tolkning och utesluter mig från finalen eller på annat sätt förvrider röstresultatet till min nackdel, avser jag att inleda en rättsprocess mot arrangörerna.


Andra bloggar om: .