Slaget vid Lund 2008

Som jag tidigare berättat, har jag och Johan Norberg utmanat svenska vänsterskribeter på kultursidorna respektive i den sk bloggsfären för att offentligt kunna reda ut de fatala missförstånd som de gett spridning åt i samband med sina recensioner av Naomi Kleins bok Chockdoktrinen. Johan Norberg har å sin sida beskrivit hur den politiska vänstern obstruerat alla försök till den saklig debatt genom att inte tillmötesgå Norbergs villkor för debatten. I en tidigare bloggpost har jag redogjort för hur historien sedan upprepades genom att även mina debattvillkor helt ogenerat tillbakavisades.

Nu har emellertid en professor från den forna lärdomsstaden Lund – en viss Erik Svensson – sagt sig vara villig att ta upp min kastade handske. På ett för den svenska vänstern typiskt sätt har professor Svensson redan inlett sitt pinsamma munhuggande med en rad oförskämdheter. På min kommentartråd kallar han således min populära blogg för såväl ”ointressant” som ”demagogisk”. Den forskningspolitiske experten Dick Erixon har tidigare på ett sakligt sätt beskrivit hur de svenska universiteten blivit en förvaringsplats för övervintrade revolutionsromantiker och till en lekstuga för rabiata radikalfemminister. När dessa hysteriska utfall görs från en person som skall företräda naturvetenskapen, torde detta vara bevis nog för hur långt politiseringen av det svenska universitetsväsendet har drivits. Det är inte att förvåna att de tappra liberala sanningstjänarna inom Lunds studentliv har anledning att ibland ta ton och besjunga universitetets svek mot förnuftet:


Var äro de som kunde allt,
blott ej sin ära svika,
som voro män av äkta halt
och världens herrar lika?
De drogo bort från vin och sång
till vardagslivets tråk och tvång


Men nu återvänder jag alltså till min forna studentstad Lund för att i egen person besvara dessa frågor genom att anta denna tvekamp, där inget mindre än Sanningen står på spel. Advokat Kurt G. Rantzén är beredd att möta sin kontrahent och inför publik försvara det chilenska exemplet. Baronessa Thatchers ord ringer i hans öron och manar till mod och dådkraft:

Make no mistake: revenge by the Left, not justice for the victim, is what the Pinochet case is all about. [..] What the Left can't forgive is that Pinochet undoubtedly saved Chile and helped save South America.

Vid det förra slaget i Lund, den 4 december 1676, tvingade Karl XI sina motståndare på flykt. Därmed vore det naturligtvis påbjudet att även denna batalj skulle kunna hållas den 4 december. Men det är alltså upp till min motståndare att närmare precisera datum. Jag ämnar att fullfölja mina plikter att marknadsföra denna duell på ett sätt så att det får rikligt med genomslag i svensk riksmedia. I övrigt ber jag – efter att ha konsulterat mina liberala meningsfränder – att få återkomma med de ytterligare villkor för debatten som jag tidigare förutskickat.

Andra bloggar om: , , , .

Egen härd, guld värd.

Min briljante kollega Johnny Munkhammar har nyligen å sin s.k. blogg förklarat hur den konfiskatoriska beskattningen i Sverige rycker undan möjligheterna för gemene man att bygga upp en buffert för livets alla eventualiteter. Som Munkhammar så riktigt påpekar, erbjuder individuellt sparande en mycket större trygghet än kollektivt organiserade försäkringar. Munkhammar har genom långvariga studier och hårt arbete tillägnat sig insikter i den ekonomiska vetenskapen, vilka undandrar sig den vanlige konsumentens fattningsförmåga.

Mot bakgrund av vad Munkhammar skriver om kollektivivistiska försäkringslösningar är det oroande att en stor majoritet av Sveriges villaägare utvecklat ett osunt beroende av kollektivt organiserade brandförsäkringar, istället för att förlita sig på tryggheten i en individuell buffert genom att införskaffa ett andra hem, vilket kan användas i det fall det första brinner ned. Vi liberaler vet att ett sådant beteende är irrationellt. Samma irrationella beteende kan observeras på en rad andra områden, vilket den höga efterfrågan på försäkringar för alla livets risker tydligt visar.

Vi liberaler får inte låta oss bedras av det faktum, att dessa försåtliga försäkringar inte finansieras medelst tvångsmässigt exproprierade skattemedel. Det torde på denna punkt vara tillfyllest att påminna om, att den socialistiske seriefiguren Bamse brukar jämföra skatter och försäkringar, då de båda bygger på samma socialistiska principer.

Som pendang till Bamse bör vi liberaler lyfta fram den amerikanske senatorn John McCain, vilken visat att han förstått det individuella sparandets överlägsenhet genom att bygga upp en betryggande buffert av alternativa bostäder.

Andra bloggar om: , , .

Peta inte på medellivslängderna!

Kvalitetstidningen Neos journalist Mattias Svensson har genom sina skarpsinta vidräkningar med det svenska folkhälsoinstitutet etablerat sig som en internationell auktoritet inom den epidemiologiska forskningen. Därför finns det särskild anledning att lyssna till hans kritik mot att centerpartiet har bjudit in, som Svensson själv skriver, rena "kvacksalvare" – britten Michael Marmot -- att föreläsa om status- och inkomstfördelningens relation till folkhälsan. I en bloggpost idag pulvriserar Svensson Marmots ytliga forskning.

För att förstå Marmots forskning måste man först beakta var på den politiska skalan han befinner sig och det är därför välgörande att Svensson, med en vetenskapsmans krav på precision, anger Marmot belägen som ”klart till vänster om till och med en halvsocialist som John Rawls”. Redan med denna politiska positionsbestämning är naturligtvis Marmots humbug avslöjad. Men Svenssons epidemiologiska vederläggning slutar inte där, utan han kan också leda i bevis att Marmont sysselsätter sig med rena skenproblem:

Att exempelvis de som utbildar sig längre generellt sett också lever längre behöver inte ses som något orättvist, de kommer igång med livet senare och är dessutom en utbildningspremie.


Var och en som kan något om hälsa vet att det inte finns något nyttigare än morötter. Vi liberaler vet att det inte kan anses vara en mänsklig rättighet att leva länge, utan ett långt och hälsosamt liv är något som man genom strävsamhet och flit förtjänar. Jag har tidigare klargjort de samhällsekonomiska fördelar som en lägre medellivslängd för de lågutbildade befolkningsskikten skulle kunna generera och argumenten tål att upprepas. Även på en internationell nivå bör det skadliga med en socialistisk omfördelningspolitik framhållas. OECD-länderna har med sin relativt höga medellivslängd skaffat sig en komparativ konkurrensfördel gentemot utvecklingsländerna, vilket skapar förutsättningar att locka till sig högkvalificerad arbetskraft och investeringar. Skillnader mellan medellivslängden i olika länder är alltså i sig en drivkraft för entreprenörskap och ekonomisk expansion. Precis som Svensson framhåller är stora skillnader i förmögenheter och hälsa en del av det liberala mångfaldssamhället och det vore direkt förödande för det öppna samhället om dessa skillnader skulle upplösas i konformism och likriktning.

Det förtjänas att tilläggas att det epidemiologiska tradition som Marmot arbetar inom antar som ett grundläggande axiom för sin forskning att inkomstens effekt på hälsan avtar vid högre inkomster, vilket enkelt kan falsifieras. Här i Vellinge är vi höginkomsttagare mycket noga med att unna oss behövlig rekreation på spa-anläggningar och kontemplativa semesterresor, samtidigt som det är lätt att se att de lägre befolkningsskikten spenderar sina löneökningar åt ökat superi, osund kost och annat destruktivt leverne.

Precis som Svensson konstaterar är det mycket märkligt att ett liberalt parti bjuder in en vetenskaplig charlatan som Michael Marmot att föreläsa. Om detta märkliga beteende inte upphör kommer jag och Svensson att tvingas skärpa tonen och ta till verkliga kraftuttryck och föreslå förnedrande former för hur centerpartisternas trutar bäst skulle kunna täppas till.


Andra bloggar om: , , .

Ode till Marknadskraften

Kära läsare, den pågående finanskrisen utgör en betydande prövning för oss liberaler. I det rådande kaoset, där socialisterna försöker flytta fram sina positioner, är det viktigt för oss liberaler att vara bergfasta i vår tro på Marknadens läkande kraft.

För att ingjuta hopp i våra liberala kader, för att stärka vår tro på Marknadens ofelbarhet, och för att fullfölja den historiska kulturkamp som riksdagsledamot Federley uppfordrat oss liberaler till, har jag författat en dikt till Marknadens ära:

Ode till Marknadskraften

För oss hem.
Må din väg vara ojämn,
och leda över bottenlösa djup,
över ändlös förstörelse,
Vi följer Dig.

Om Du kräver allt vi har,
Kommer vi att ge Dig det, för vi tror på Dig.

Vi svär vår trohet till Dig,
och ingen kan bryta denna ed -
inte ens Du -- endast Döden kan bryta den!
Och den utgör det slutgiltiga fullbordandet av vår existens.

--------
Andra bloggar om: , , , .

Min också!

Vi liberaler i den s.k. bloggsfären utsätts just nu för en mycket illasinnad kampanj där det görs gällande att den rådande finanskrisen på något sätt skulle vara ett argument mot en avreglerad marknadsekonomi. Jag, Johan Norberg och Johnny Munkhammar har på ett sakligt sätt anfört att det förhåller sig precis tvärtom och att den österrikiska konjunkturteorin -- vilken är den enda skolbildning inom nationalekonomin som uppfyller vetenskapliga krav -- tydligt visar att krisen är ett misslyckande för totalitär statsinterventionism. Den som i den hätska debatten fått utstå de nedrigaste påhoppen är Neos välformulerade skriftställare Mattias Svensson.

För en tid sedan blev Svensson illa ansatt av osakliga antydningar om att finanskrisen på något sätt skulle aktualisera en utbyggnad av statliga tvångsförsäkringar. Ställd inför denna mycket obehagliga propaganda med eko från det forna östblocket, tvangs Svensson att ta till riktiga kraftuttryck: "Sug min kuk".

I den förvridna debatten tas nu denna burleska spetsfundighet som intäkt på att det skulle vara Svensson som diskuterar osakligt. Precis som bloggkollega Norberg skriver är detta "ovanligt fräckt", även för att komma från den politiska vänstern. Man måste komma ihåg att i den socialdemokratiska flumskolan har det grova språkbruket tillåtits att breda ut sig och till och med användas mot lärare och andra auktoriteter, vilket kommit att devalvera värdet av de runda orden. Mattias Svensson gör det svenska språket en välgärning när han nu använder sexualiserade kraftuttryck där de faktiskt hör hemma: som förolämpningar mot illvilliga vänsterkolportörer. Allmänheten borde inte bara överse utan också visa sin uppskattning gentemot oss liberala debattörer som vet när en kontrahent gjort sig förtjänt av ett "sug min kuk" eller "din mamma är en hora". Just för att vi förstår när liknande uttryck är välavvägda, finns det också en extra anledning att fästa tillit till våra sakliga analyser av finanskrisen.

Vi liberaler är upprörda och kräver nu en ursäkt från alla dem som inte visat tillbörlig respekt för den rationella och logiskt konsistenta världsbild vi mycket frikostigt delar med oss av på våra bloggar. Framför allt förväntar vi oss en ursäkt från alla dem som inte förstått att kraftuttryck är nödvändiga när människor vägrar att acceptera de ofelbara ideologiska principer, på vilka våra politiska ställningstaganden vilar.

Andra bloggar om: , , , , , .

Att ta seden dit man kommer.

Vi är många liberaler som med Dick Erixon upprörs över vänsterns tendenser att "förlöjliga allt som är svenskt och hylla det främmande som mer värdefullt och uttryck för högre kultur". Det följer direkt ur grundläggande liberala principer att de utlänningar som söker sig till Sverige måste respektera våra sedvänjor. Som min meningsfrände Erixon så träffsäkert formulerar:

Vi måste klargöra att de som kommer från andra delar av världen inte kan fortsätta leva som om de aldrig lämnat sitt hemland. De måste anpassa sig, de måste lära sig svenska språket, lära sig de svenska sederna och normerna.

Naturligtvis finns det från liberala utgångspunkter skäl att kräva anpassning på en rad punkter utöver den som nu diskuteras mot bakgrund av skymfen mot Carl Hamilton i Halal-tv. Nykomlingarna måste acceptera att vi i Sverige har ett otvunget förhållande till alkohol och att vi gärna äter skinka såväl till vardags som i festliga sammanhang. Dessutom är det på tiden att upplysa invandrarna om att stora, burriga mustascher i Sverige uppfattas som smaklösa. Vidare måste vi svenskar tydligare än tidigare förklara vikten av att respektera andra människors privatsfär å offentlig plats genom att sköta hygien, motverka starka kroppsodörer och tala i normal samtalston utan onödigt gestikulerande.

Det vore därför önskvärt att tillsätta en statlig kommission under ledning av Dick Erixon, Carl Hamilton och DN:s ledarredaktion, med uppdrag att sammanställa en lista över de krav, som rimligen kan ställas å de inom rikets gränser bosatta utlänningarna.

Andra bloggar om: , , , .

Flyktingavtal för alla!

Min duktige kollega Johnny Munkhammar har uttryckt sitt stöd för moderaternas förslag om att flyktingar skall ingå avtal med den svenska staten. Eftersom avtal bygger på frivillighet från båda parter är detta naturligtvis en framkomlig väg för att öka effektiviteten i flyktinghanteringen.

Vi näringslivsliberaler bör dock tillåta oss att vara visionära. Tanken om ett kontrakt mellan staten och medborgarna har alltsedan John Locke varit en grundpelare i den liberala ideologin. Således bör idén om avtal utvidgas till att omfatta hela det svenska folket. Individer bör på frivillig basis och i utbyte mot en tydlig motprestation förbinda sig att iakktaga vissa förhållningsregler.

Vilka regler bör då ingå i medborgarens avtal med den svenska staten? Ett självklart krav torde vara att alla har att skaka hand när de uppfordras till detta av någon av samhällets mer respekterade medlemmar. Men även vårdad klädsel, politiskt ansvarstagande samt ett åtagande att inte ligga samhället till last ekonomiskt torde kunna ingå.

Och motprestationen? Riktade skattesänkningar, villkorad rösträtt eller straffrättslig immunitet skulle kunna övervägas.

Till Berlusconis försvar

Den lömskaste formen av socialistisk propaganda handlar om att misstänkliggöra oss liberaler för att vara inskränkta rasister, nationalister eller allmänt främlingsfientliga. Dessa anklagelser haglar nu över den italienske landsfadern Silvio Berlusconi, sedan han fällt en skämtsam kommentar över den nyvalde amerikanske presidenten:

"Jag ser inga problem för Medvedev att etablera goda relationer med Obama som också är snygg, ung och solbränd [..]"

Detta humoristiska uttalande vill nu en rad politiskt korrekta tråkmånsar använda för att misstänkliggöra Berlusconi. Den världsberömde liberale författaren Johan Norberg har alltid framhållit Berlusconis lysande sinne för humor. Själv skrattade jag så att jag fick vika mig dubbel över den italienske statsmannens fyndiga kommentar. Att offentligt skämta och göra sig lustig över någon annans hudfärg är naturligtvis inte ett uttryck för rasism, utan snarare ett exempel på att politiken ibland också måste få vara lite lättsam och ge utrymme för ett gott skratt.

Experter på italiensk politik, som jag själv och Johnny Munkhammar, vilka följt den imponerande och karismatiske Berlusconi genom åren, vet att han i hela sin politiska gärning sett till att minimera främlingsfientliga partiers politiska inflytande. Berlusconi, som är en kär läsare av Munkhammars mycket inflytelserika böcker om politiskt reformarbete, har dessutom konkretiserat en mycket liberal minoritetspolitik i Italien.

Berlusconi och Munkhammar skrattar och skämtar tillsammans.

Andra bloggar om: , , , .


McCain är det bästa valet

Svenska dagbladet slår i dagens ledare fast att John McCain är den bäste kandidaten som USA:s nye president och det finns skäl för mig att ytterligare utveckla ledarredaktionens klarsynthet. Den svenska debatten om det amerikanska valet har annars varit extremt snedvridet. Såväl de öppet socialistiska medierna som de förment liberala tidningsredaktionerna har på ledarplats såväl som i de journalistiskt producerade sidorna tagit tydlig ställning för Barack Obama och Joe Biden. Detta visar hur långt den socialdemokratiska indoktrineringen gått i Sverige. Liberaler som jag själv och mina vapendragare Johnny Munkhammar, Per Gudmundsson och Dick Erixon har ståndaktigt stått upp mot denna propaganda och uthärdat i vårt försvar för skattesänkningar, frihandel och liberal vapenlagstiftning. Det är glädjande att vårt opinionsarbete fått gehör även bland moderata samlingspartiets riksdagsledamöter. För oss liberaler är saken mycket enkel: allt välstånd handlar om företagande, och således är det våra svenska företag som vi måste lyssna till när det gäller politiska ställningstaganden. Att Sveriges storföretag stödjer McCain och Palin är därför ett enastående bevis för varför vi svenskar måste sluta upp bakom McCains kandidatur. I länder där ord demokrati och marknadsekonomi verkligen betyder något, hade det också varit självklart att riksmedia också unisont slöt upp bakom de stora företagens intressen och lät dessa dominera den offentliga debatten.

 

Nu skall sägas att det inte bara är här i Sverige som den osakliga vänsterpropagandan har fått stå oemotsagd. Trots att det är USA som under det senaste seklet räddat övriga världen från krig och totalitära läror, så tycks övriga världen vända sig mot den presidentkandidat som visar sig så handlingskraftig att ta till politikens yttersta medel – kriget – för att åstadkomma fred och demokrati. Enligt opinionsinstitutet Gallups mätningar har världens skurkstater och terrorsyndikat nu helt kopplat greppet om världsopinionen. Det är samtidigt talande att världens kanske idag främsta reformland Georgien, sluter upp bakom den republikanske kandidaten. Lika talande är det att ett land som Kambodja – som verkligen fått erfara vad den socialistiska förändring som senator Obama talar om, betyder när den realiseras – sluter upp bakom frihetens kandidater.

 

Fler nationer borde betänka det den sittande presidenten tidigare uttryckt så klart:

 

Varje nation i varje region har nu ett beslut att fatta. Antingen är ni med oss, eller så är ni med terroristerna.

 

I Washington kan man naturligtvis inte stillatigande se på när land efter land sluter upp bakom en presidentkandidat som vill inskränka friheten, genomföra gigantiska skattehöjningar och ge fritt spelrum för terroristsyndikaten. Världens statschefer, liksom de amerikanska väljarna, borde därför betänka vem det är som i denna stund förfogar över världens främsta arsenal av kärnvapen och värdera sina handlingsalternativ därefter.


Andra bloggar om: , , , , ,.